Zahrada, kde zpívají kosi

Parky, zahrady a zejména dětská hřiště jsou místa, kde trávíme čas pro radost. Proto si zaslouží tu největší péči. Děti zajímá skutečný svět dospělých, to dětské už si doplní samy. Vytvořme prostor, který bude krásný a inspirativní pro všechny!Příběh zahrady, kde zpívají kosi


O zahradě

"Zahrada, kde zpívají kosi" je projekt, který vzniká podle návrhu a pod vedením Anny Kozové na pozemku ZŠ Praha-Kbely. Rodiče zde budují svépomocí zahradu, kde se mohou děti učit, tvořit, řádit a užívat si kreativní prostředí.

The project "Garden Where the Blackbirds Sing" is developed and supervised by Anna Kozová on the grounds of the Primary School Praha-Kbely, where parents build a garden for their children to learn, work, rollick and enjoy a creative environment.


Co se děje na zahradě

Během dopoledne zahrada umožňuje projektovou výuku pro děti napříč všemi ročníky. Odpoledne je to herní zahrada družiny. Večer zde pořádají své společenské akce rodiče. Rovněž slouží jako platforma pro celoškolní společenské akce jako vítání prvňáčků nebo zahradní slavnost na konci školního roku.

The garden events

In the morning the garden provides for a project education for children of all ages. In the afternoon it is a playground for the after school care. In the evening there are social events for parents. Furthermore the garden serves as a platform for all school social events such as welcoming first graders or a garden party at the end of each school year. 


Náš cíl

Základním posláním tohoto projektu je vytvořit pro děti jinou zkušenost, než na kterou jsou běžně zvyklé. Stanoviště v zahradě jsou inspirována přírodou a podněcují dětskou kreativitu. Chceme nabídnout dětem to nejlepší co umíme ze současného designu a architektury, aby měly možnost každodenně zažívat na vlastní kůži výtvarně laděné prostředí.

Our goal

The main goal of our project is to create new experience for children, not the one they usually come across. All posts are inspired by nature and they stimulate childrens' creativity. We want to provide children with the best available contemporary design and architecture, so they can have first-hand experience of visually tuned environment on a daily basis. 


O autorce

Autorkou prvků v zahradě je MgA. Anna Kozová. V říjnu 2015 na základě nedostatečné kapacity staré družinové zahrady iniciovala kultivaci nevyužitého školního pozemku a založila a vede projekt Nová školní zahrada pod hlavičkou Spolku rodičů a přátel školy Praha-Kbely.Anna Kozová vytvořila celou koncepci zahrady - od způsobu využití po návrh jednotlivých prvků. Součástí její práce je také jednání s vedením školy, dotčenými úřady a veřejností, shánění financí a v neposlední řadě také organizace rodičovských brigád. Úpravy v zahradě probíhají z velké části svépomocí rodičů. Celý projekt vzniká formou dobrovolnictví.

About the author

The creator of garden elements is MgA. Anna Kozová. Because of the unsatisfactory capacity of the after school care garden, in October 2015 she initiated the cultivation of unused school land and became a founder and a leader of a project called New school garden under the auspices of the Association of parents and friends of school Praha-Kbely. Anna Kozová came up with the whole garden concept - from how to use it to the design of all elements. Part of her job is also negotiating with the school management, relevant governmental offices and public, fundraising and organizing parents voluntary help. Most of the garden modifications are made by parents self-help. The whole project is based on voluntary work.