O projektu zahrady ve Kbelích1 Venkovní laboratoř/The outdoor lab / 2 Kameny/The stones / 3 Šiška/The cone / 4 Hrad z proutí/The withy castle / Kopečky/The hills / 6 Potůček/The wellVENKOVNÍ LABORATOŘ

Vstupní bránou do zahrady je mlatová plocha tvořená zpevněným písčitým povrchem. Již se nacházíte v prostoru zahrady, ale ještě si neumažete boty. Zde mohou děti skákat gumu, hrát kuličky, skákat přes švihadlo, hrát přehazovanou atd. Budou zde umístěny 3 velké betonové stoly, které odlijeme do formy přímo na místě. Každý stůl je pro 8-10 dětí. Tyto stoly se budou využívat během školních akcí, venkovní výuky i pobytu družiny.

Přípravy na realizaci venkovní laboratoře jsou v plném proudu díky finanční podpoře grantové výzvy T-mobile Pomáháme a materiálnímu daru od firmy Knauf.

OUTDOOR LAB

The entrance gate to the garden is a threshing floor formed by a hardened sand surface. You are already in the garden but you don't get your shoes dirty yet. It is a place for children to have fun with elastics, marbles, jump ropes or balls. There will be 3 big concrete tables cast into a form directly at the place. Each table is for 8-10 children. These tables will be used during the school events, outdoor education and/or for after school care activities.

The preparations of outdoor lab are in full swing thanks to the financial support of T-mobile's invitation to grant and also thanks to a material gift by company Knauf. KAMENY

Kameny - tři sochy tvořené betonovou skořepinou umístěné ve velkém pískovišti. Děti po nich mohou lézt, kreslit si na ně křídou, dělat si bunkr, hrát si na trosečníka ... stejně jako by si hrály třeba někde u řeky. Realizace kamenů vychází z technologie výroby trupů betonových lodí. Žebra z drátů a potáhneme betonem. Dutiny uvnitř se stávají zároveň malými jeskyněmi.

THE STONES

The Stones - 3 sculptures created by concrete monocoque placed in a big sandbox. Children can climb on them, draw using chalks, build bunkers, pretend to be on a deserted island etc. - the same way they might play by the river. The realization of The Stones is based on the production of a concrete ship hull. Wire futtock covered in concrete. The inner hollows become small caves.  ŠIŠKA - ALTÁN, VENKOVNÍ UČEBNA

Současná mikroarchitektura, která demonstruje výtvarný a zároveň progresivní přístup atelieruSAD.Na naší zahradě je určena k ranním kruhům. K tomu, aby se děti zklidnily a mohly nerušeně vyslechnout krátký výklad či instruktáž k následné aktivitě v zahradě. Děti využívají prostor také ke hraní - třeba jako divadlo.Šiška může mít na různých místech rozmanité možnosti využití - například zahradní altán, kryté pískoviště, ohniště v závětří, meditační místo ...Šiška již hrdě stojí v naší zahradě díky daru atelieru SAD, daru firmy AVACOM, velkorysému příspěvku SRPŠ a výtěžku ze školního sběru papíru.

THE CONE GARDEN HOUSE - OUTDOOR CLASSROOM

Contemporary micro-architecture demonstrating the artistic and progressive approach by atelierSAD.In our garden, it is dedicated to morning clubs. To allow children to calm down and focus on a short lecture or briefing about a following activity in the garden. Children can also use this place as a theater stage.The Cone provides various ways of how it can be used depending on a place - it can be a garden gazebo, roofed playground, sheltered fireplace, meditation place and so on. The Cone has proudly been placed in our garden thanks to a donation by atelier SAD, company AVACOM, generous contribution of the Association of parents and friends of school Praha-Kbely and the proceeds from the paper collection.
HRAD Z PROUTÍ

Výtvarná instalaci z větví a proutí - zcela přírodní prvek, na kterém děti mohou pozorovat stárnutí přírodního materiálu a podílet se na jeho obnově. Na zahradě tak vzniká hrad se třemi bunkry - z toho jednou věží se zvonicí. Je to velký experiment, kterým jsme zahájili dobrovolné práce na zahradě a během kterého se můžeme navzájem seznámit a lépe poznat! Díky všem rodičům, kteří strávili na stříhání proutí a stavbě hradu desítky hodin. Dílo je inspirováno prací amerického umělce Patricka Dougherty.

THE WITHY CASTLE

An artistic installation of branches and twigs - a completely natural element used for children to follow the ageing process of a natural element and to contribute to its renewal. As a result there is a withy castle with 3 bunkers - one with a bell tower. It is one big experiment that started voluntary work in the garden and which helped us to meet and get to know each other better! Big thanks to all the parents who spent hours on cutting the twigs and building the castle. This project was inspired by an American artist Patrick Dougherty.KOPEČKY

Kopečky vytvoříme z navezené zeminy, která se vykope při realizaci ostatních stanovišť v zahradě. Chceme podpořit lesní prostředí, proto kopečky budou osázeny rostlinami a keři jako jsou například různé trávy, borůvčí, bez, vřesy, atd. Na kopečky umístíme malé ikonické stavby z betonu - možná že znáte z dětství romantické zmenšeniny hradů ve skalce! Tyto stavby budou autorské malé sochy. Děti si zde budou moci hrát s panáčky, nebo něco hrabat, sázet, stavět domečky, dostavovat města, cestičky... prostě jako v lese.

THE HILLS

The Hills will be created by earth dug at other posts in the garden. As we want to boost forest environment, the hills will be planted with plants and bushes such as different kinds of grass, blueberries, elder, heath etc. Small iconic concrete structures will be places on top of the hills - maybe you remember romantic miniature castles in your rock garden from your childhood! These structures will actually be author little sculptures. Children will be able to play with little figures or rake, plant, build small houses, paths... just as in the forest.


STUDÁNKA

Asi 20m směrem k bráně se nachází stará studna. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo studnu zprovoznit. Voda by byla vedena ke studánce, kterou by děti mohly pumpováním naplnit. Dále by navazovaly ostrůvky a meandry. Koryto zakončí malé jezírko, kde se voda opět vsákne do země. Děti mohou korýtko čistit, nebo naopak zahrazovat, pouštět lodičky ... Potůček bude lemován pásem oblázků a valounků, které mohou děti také používat ke hře.

THE WELL

Some 20m towards the gate there is an old water well. It would be great if we could get the well back to work. Water would be led to a small reservoir which could be filled up by pumping. Further down there would be little isles and meanders. The stream bed would end up in a small pond where the water would soak back into earth. Children can clean the stream bed or dam it up, sail small ships etc. The stream would be lined with pebbles and grain which can also be used for playing.